วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

โครงงานคณิต เรื่องสบู่สมุนไพรคงทน...ด้วยรูปทรงเรขาคณิตสนใจติดต่อผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรได้

ตัวอย่างโครงงานที่ได้แข่งขันระดับภาคครั้งที่ 60

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง สบู่สมุนไพรคงทน...ด้วยรูปทรงเรขาคณิต  มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้า คือ เพื่อศึกษาลักษณะรูปทรงเรขาคณิต การเปรียบเทียบปริมาณและความคงทนของสบู่สมุนไพรรูปทรงเรขาคณิต  การหาปริมาตรของสบู่สมุนไพรรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจสร้างรายได้จากอาชีพเสริม กลุ่มทดลองในการทำโครงงานนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)  จำนวน  22  คน  เนื้อหาที่ใช้ ได้แก่ รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
การชั่งและการตวง  บันทึกรายรับรายจ่าย  และเวลา  ซึ่งระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า ระหว่างวันที่  1 -  30   พฤศจิกายน  2553  ในส่วนของวิธีดำเนินการนั้น เราได้ทำการศึกษาแหล่งข้อมูล  ลงมือปฏิบัติ  ทดลอง  รวบรวมและบันทึกผล  ประชุมกลุ่มเพื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้  วิเคราะห์และอภิปรายผล  จัดทำบันทึกรายรับ รายจ่าย  และรายงานนำเสนอ  ซึ่งจากการทำโครงงานแล้วก็ค้นพบว่า  
สบู่สมุนไพรรูปทรงรีจะมีปริมาณและความคงทนมากกว่ารูปทรงเรขาคณิตอื่น ๆ   ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้  นอกจากนี้พวกเราพบว่า  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)  ร้อยละ 86.36 หาปริมาตรสบู่รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้  ร้อยละ 90.91 สามารถชั่งน้ำหนักและตวงสิ่งของได้  และร้อยละ 95.45 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
ข้อเสนอแนะในการทำโครงงานต่อไป ผู้ที่สนใจทำโครงงานนี้  ควรมีการศึกษารูปทรงเรขาคณิตอื่น ๆ ในการหาปริมาตร ความรู้ที่ได้จาการทำโครงงานนี้ควรไปพัฒนาการเรียนในระดับชั้นอื่นๆ  ควรใช้ตาชั่งที่มีความละเอียดสูงจะเพิ่มความแม่นยำให้กับข้อมูลมากยิ่งขึ้น  และผู้ที่สนใจจัดทำเป็นรายได้เสริมสามารถหาซื้ออุปกรณ์ตามท้องตลาดได้  นอกจากนี้สมุนไพรสามารถหาได้ตามท้องถิ่นจะช่วยให้ประหยัดค่าลงทุนมากขึ้น 

ผลงานที่ต้องการเผยแพร่

สนใจตัวอย่างโครงงานคณิตช่วงชั้นที่ 2  สามารถติดต่อได้